Aittalahden linnusto

posted in: kuvablogi, linnut | 0

Olen tehnyt tänä kesänä pesimälinnustoselvitystä Raahen Aittalahdella ja Someronlahdella Raahen kaupungin ja Raahen sataman toimeksiannosta. Aittalahdella seurataan kunnostuksen vaikutuksia lahden linnustoon ja Someronlahdella pesimälinnusto kartoitetaan, koska lahti jää laajenevien satamatoimintojen alle.

Aittalahti on Perämerelle ominainen maankohoamisen takia merestä kuroutunut rehevä sisäjärvi. Lahden itä- ja eteläreunoilla kasvaa vanhaa kuusimetsää. Pohjois- ja länsireunat ovat matalia, kosteita rantaniittyjä ja lepikoita. Lahden lounaispäässä on ruovikkoa ja länsirannalla maisemoitu maankaatopaikka. Someronlahti on kapea merenlahti, joka on yhteydessä Aittalahteen ojan kautta. Someronlahden rannat ovat pääosin rakennettuja ja vain lahden pohjoisranta on enää luonnontilainen. Satamakankaan Ansaranta on Aittalahdesta patoamalla erotettu pieni lahukka, jota ympäröi erinäiset teollisuusalueet.

Aittalahden pesivä vesilintutiheys on hyvin suuri ja alueen vesi- ja rantalinnusto on muutenkin hyvin edustava. Lahdella pesii vuonna 2010 kaikkiaan 30 vesi- ja rantalintulajia. Aittalahden-Someronlahden runsaslukuisimmat pesimälajit ovat naurulokki, tukkasotka, nokikana, sinisorsa ja kalalokki sekä haapana ja tavi. Alueella pesii myös mm. laulujoutsen, harmaasorsa ja ruskosuohaukka. Kahlaajista pesivät mm. meriharakka, kuovi ja rantasipi. Runsaimpia pesiviä varpuslintuja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku.

Rehevä lahti lehtomaisine rantametsineen yhdistettynä kaikkien aikojen parhaaseen yölaulajakesään toi lahdelle mm. satakielen, kaksi mustapääkerttua, kaulushaikaran, luhtahuitin ja luhtakerttusen.

Aittalahden linnustoselvitys löytyy täältä (pdf).